Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Top Hats Belgium
 (hierna ook te noemen "Top Hats"): de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: (hierna ook te noemen “u”) de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Top Hats
;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Top Hats
 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Top Hats
 gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht;
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of Top Hats
 in staat stelt om informatie die aan u persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 –Gegevens van Top Hats Belgium

Top Hats Belgium
Lange Kievitstraat 29
2018 Antwerpen
Belgie
Telefoonnummer: + 32 495 46 46 76
E-mailadres: info@tophats.be

BTW-identificatienummer: BE0


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Top Hats
 en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Top Hats en u.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u kenbaar gemaakt op de website van Top hats
.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Top Hats
 behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de nieuwe algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten en niet eerder van toepassing zullen zijn dan na publicatie  door Top Hats op deze website.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de goederen slechts geleverd zullen worden zolang de voorraad strekt.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als Top Hats
 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Top Hats niet.
3. Elk aanbod bevat de hierna volgende informatie, zodat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor  u te    raadplegen is;
- de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de - hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop u deze kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Top hats
 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Top Hats
 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zal Top Hats daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Top Hats
 zal bij het product aan u de volgende informatie kenbaar maken, zodat die op eenvoudige en toegankelijke wijze op de website van Top Hats te raadplegen is en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager
a. het e-mailadres, adres- en contactgegevens van Top Hats
 waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij T
op Hats deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
6. Indien Top Hats
 zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.
2. Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren  in de originele staat en verpakking aan Top Hats
 retourneren, conform de door Top Hats verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7  – Kosten  in geval van herroeping
1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de verzendingen en terugzending voor uw rekening.
2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal top hats
 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Wij doen er alles aan om je via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden.

Voor retourneren gelden enkele voorwaarden:

Condities ruilen
- Je kunt retour(en) aangeven via een email aan info@tophats.be .

- De artikelen, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding op het bezorgadres aan ons teruggezonden worden.
- Het te retourneren artikel moet nog voorzien zijn van labels en in originele verpakking worden geretourneerd en wordt niet teruggenomen indien het artikel 1. gedragen en/of gewassen is, 2. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, 3. je de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.


Wat doet tophats.be met retourzendingen die niet aan bovengenoemde condities voldoen?
- Op het moment dat wij een retourzending ontvangen gaan wij er automatisch vanuit dat je akkoord gaat met creditering van je aankoopsom verminderd met de origignele verzendkosten.

- Indien je de retourzending bij verzending niet voldoende frankeert, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Het betreft dan de administratiekosten à € 4,95 én de kosten welke ons door Bpost in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 15,00). Dit betekent dat deze kosten minimaal € 19,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling aangeboden artikelen.
- Retourzendingen, welke buiten de retourtermijn aangeboden worden of te laat verzonden worden (datum poststempel is bindend), zullen niet gecrediteerd worden. Mocht er zich een situatie voordoen waarin je voorziet dat er problemen zouden kunnen ontstaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice voor het vinden van een oplossing.

Heb je een klacht over een artikel, onze dienstverlening of over (de bezorging van) je bestelling?
Voor het aanmelden van een klacht (of deffect) geldt een andere procedure dan voor retourneren van artikelen. Wij verzoeken je om de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan ons kenbaar te maken. Dit kan via onze klantenservice op info@tophats.be

We reageren zo spoedig mogelijk op je klacht en zullen, in overleg met jou, het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Indien je de klacht per e-mail aan ons kenbaar maakt, verzoeken wij je ordernummer en telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met je op kunnen nemen. We hanteren een maximum reactietermijn van 7 dagen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, zal dit door Top Hats
 duidelijk in het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.
MS Mode staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Top hats
, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Top Hats jegens Top hats kunt doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Top hats
 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Top hats
 kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Top hats
 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Top hats
 het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij Top hats
.

Artikel 12 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door u verschuldigde bedragen eerst te worden voldaan middels creditcard alvorens de bestellingen door Top hats
 worden geaccepteerd.
2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Top hats
 te melden.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Top hats
 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, zoals vermeld op de website.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Top hats
, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. De contactgegevens staan vermeld op de website en onder artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
3. De bij 
info@tophats.be ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Top hats binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Gebruik persoonsgegevens
1. Tophats
zal de persoonsgegevens die u aan haar ter beschikking heeft gesteld in het kader van de transactie, uitsluitend gebruiken ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst. Tophats zal, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming,  deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken dan voor het doel zoals hiervoor bepaald of voor het doen van vergelijkbare aanbiedingen.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Top Hats
en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank van Antwerpen, België.